Kontrollansvarig

Certifierad Kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och Bygglagen (PBL)


Vi hjälper dig som konsument / privatperson och byggherre genom hela bygg projektet, från ansökan om bygglov till slutfört projekt. När du som byggherre är konsument och anlitar en entreprenör baseras avtalet på konsument tjänst lagen (KTjL) under "Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader" - ABS18. När en konsult anlitas baseras avtalet på "Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet" - ABK09

Vi har har stor förståelse kring entreprenadjuridik i småhus entreprenader !


En KA fungerar enkelt uttryckt som länken mellan dig som ansöker om bygglov (byggherren) och beslutande myndighet, byggnadsnämden. Vi stöttar byggherrar med tips och råd inför bygglovsansökan för att snabba på bygglovsprocessen, enligt PBL påbörjas inte kommunens handläggningstid förrän ärendet är komplett, för dig som har lite bråttom kan detta vara viktigt att tänka på. Förslag på namngiven KA ska oftast anges i bygglovsansökan.


Såhär fungerar KA-rollen (5-7) i bygglovs processen i korthet:


Steg 1. Projektering av bygglov handlingar, A-ritningar. Inlämning av handlingar samt ansökan.

Steg 2. Projektering av övriga handlingar inför tekniskt samråd med kommunen. K-ritningar, energiberäkning m.m.).

Steg 3. Projektering av förfrågningsunderlag (FFU)

Steg 4. Upphandling av entreprenör/er (med FFU). (Entreprenör som åtar sig en s.k. Totalentreprenad rekommenderas oftast). Kontroll av entreprenör m.m.

Steg 5. KA-uppdraget startar med framtagande av kontrollplan och vidare tekniskt samråd (TS) med kommunen.

Steg 6. Ett antal platsbesök (beslutat på TS) med dagrapport utförs under projektets gång.

Steg 7. Slutsamråd; Insamling av egenkontroller, protokoll/provningar/besiktningar. Ansökan om slutbesked upprättas och skickas till kommunen.

 

Vi kan vara behjälpliga i steg 1-2 samt ta fram handling och vara behjälplig enligt steg 3-4 utöver KA-uppdraget, det ser lite olika ut i olika projekt om byggherren vill ha denna hjälp eller inte. Kontakta oss för mer information kring detta.


Vad har kontrollansvarig för huvud uppgift under byggprocessen?

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan och annat underlag inför det tekniska samrådet. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen tillgodoses och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.


KA uppdraget innefattar att kontrollera egenkontroller, provningsprotokoll och intyg enligt den upprättade och av byggnadsnämnden godkända kontrollplanen.

Byggherren är alltid ytterst ansvararig för att dessa kontroller utförs med tillhörande dokument.


Kontrollansvarige medverkar på det tekniska samrådet och gör ett antal besök ute på byggplatsen. Besöken utförs innan grunden gjuts (bl.a kontrolleras att egenkontroller finns och att utförandet är i enlighet med myndighetskraven), efter stomresning och ett gemensamt arbetsplatsbesök tillsammans med byggnadsnämdens handläggare. I vissa fall krävs ytterligare besök.

Kontrollansvarig medverkar även vid slutsamrådet.

Kontrollansvarig ska meddela byggherren och byggnadsnämnden om avvikelser från gällande bygghandlingar görs, om brister påträffas vid platsbesöken och vid brister i egenkontroller och provningsprotokoll.

Inför ansökan om slutbesked skriver kontrollansvarig ett utlåtande till byggnadsnämden, vid denna tidpunkt ska alla provningar och tillhörande dokument angivna i kontrollplanen vara signerade och godkända av respektive utförare/besiktningsman.


 

Relaterade dokument (Externa adresser öppnas i nytt fönster)

PBL - Plan- och bygglagen.

PBF - Plan- och byggförordningen.

KTjL - Konsument tjänstlagen samt tillhörande ABS18-kontrakt för konsument-entreprenader.

ABK09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

ABS18 - Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader


Certifierad genom RISE - Research Institutes of Sweden


Förfrågningsunderlag (FFU)Tjäna tid och pengar genom att ta hjälp av oss att upprätta ett FFU.


Syftet med att ta fram ett FFU är att på ett detaljerat sätt gå ut med samma information till flera entreprenörer. Då entreprenörerna har samma underlag i skrift är sannolikheten att de räknar med samma mått, tid och omfattning hög och det blir därmed lättare för dig som beställare att jämnföra priser. Entreprenörer ser många gånger själva fördelar att räkna på jobb med FFU än utan p.g.a. bl.a. färre risker med plötsligt uppkommande merarbete.


FFU kan även vara behjälplig vid juridiska frågeställningar samt för en besiktningsman som ska utföra en slutbesiktning av entreprenaden.

Vi hjälper dig med..

  • Nybyggnad
  • Tillbyggnad
  • Attefallshus
  • Attefallsåtgärder
  • Utökat KA-uppdrag
  • FFU
  • Upphandling

Kontakta oss förutsättningslöst på info@bringmar.se

BYGGLOVS PROCESSEN TILL STARTBESKED

STEG 1


Projektera hur du vill och vad du vill bygga med hjälp av en arkitekt

STEG2


Lämna in framtagna ritningar samt ifylld bygglovsansökan med namngiven KA till din kommun. När ärendet är komplett börjar nedräkningen av de 10 veckor som kommunen har på sig att besluta i ditt ärende

STEG 3


När bygglovet är beviljat går du vidare genom att ta fram k-handlingar med hjälp av en konstruktör samt övriga handlingar enligt bygglovsbeslutet från kommunen

STEG 4


När du har kommit hit är det dags för ett tekniskt samråd med din KA. Detta bokar vi tillsammans med kommunen. Detta mötet hålls på kommunen och resulterar i ett startbesked så du får börja bygga

Vi innehar:

Ansvarsförsäkring för uppdrag som kontrollansvarig

Aktuella certifikat i enlighet med myndighetskraven KA4 samt KA5

Beställ offert!