Frågor

SVAR PÅ FREKVENT FÖREKOMMANDE FRÅGOR

Här hamnar ofta förekommande frågor som vi får muntligen samt per e-post.


Se gärna i nedanstående kolumn om vi kan vara behjälpliga och reda ut några vanligt förekommande frågetecken och påståenden.





VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR


F.      Binder jag mig till ett KA-uppdrag om jag skriver på uppdragsbekräftelsen men får avslag på bygglovsansökan ?


Nej, är det korta enkla svaret. Inget lov = inget KA-uppdrag. Seriösa företag bekräftar alltid överenskommelser skriftligt.

Värt att notera är att KA-uppdraget ofta börjar med upprättande av kontrollplan. Kontrollplanen upprättas som regel efter beviljat lov och före tekniskt samråd om inget annat överenskommits. Ett KA-uppdrag omfattas normalt av ca 20-40 arbetstimmar. Om uppdraget avbryts av någon anledning faktureras endast för nedlagd tid och inget annat.


F.      Utför en KA hantverkarens kontroller, fuktmätningar m.m. ?


Nej, en KA kontrollerar att kontrollerna utförs enligt kontrollplanen. Egenkontroller, fuktmätningar, provningar och besiktningar utförs av de som ska följa kontrollplanen dvs alla inblandade projektörer (arkitekt, konstuktör, brandingenjör osv) och entreprenörer (snickare, elektriker, målare osv). Det betyder att det är inte KA själv som står och granskar hantverkare i arbete utan upprättar alltså ett godkänt kontrollsystem som projektets samtliga inblandade följer och där de får intyga sin delaktighet och dess fackmässiga genomförande. Detta genom respektive företags kvalitets system att alla de nödvändiga kontrollerna är utförda och godkända.


F.      Vad är skillnaden mellan en KA och en byggledare ?


Kontrollansvarig är inte på byggarbetsplatsen varje dag och övervakar olika moment. Istället kommer Kontrollansvarig ut när viktiga moment är färdigställda för att kontrollera att kontrollerna utförts. Byggledaren övervakar och organiserar ett projekt för beställarens (som vanligen även är byggherre) räkning.


F.      Kan KA hjälpa mig om det blir fel i entreprenaden ?


Det är du som Byggherre som kontrakterar dina entreprenörer och därför är respektive entreprenör, alltid ytterst byggherrens ansvar. Kontrollansvarig har ingen befogenhet över byggherrens entreprenörer om någon fråga uppstår gällande entreprenaden. Byggherren behöver agera gentemot sin entreprenör, dock med KA´s stöd.